syntax error: select id, tenkhongdau from table_news_list where id = ( select id_list from table_news where tenkhongdau='bi-mun-khi-deo-khau-trang-chang-con-la-van-de-dang-lo-ngai-nua' ) and hienthi=1